ร่วมบริจาคเงิน เพื่อร่วมเป็นเจ้าของพรรคก้าวไกล

เพราะพรรคก้าวไกลไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่ง แต่จะเป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง การร่วมบริจาคเงินเพื่อให้พรรคได้เดินหน้าไปสู่การลงมือทำงานจริง คือการร่วมกับเราสร้างความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มุ่งกระจายอำนาจ สร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลาย ส่งเสริมเศรษฐกิจเสรีและเป็นธรรม มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างระบบสวัสดิการเพื่อเราทุกคนสามารถดำรงชีวิตอย่างเต็มศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

พรรคก้าวไกลพร้อมจะเปิดเผยอย่างโปร่งใส ทุกบาททุกสตางค์ของรายได้ และทุกการใช้จ่ายต่อประชาชน ที่เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์และหุ้นส่วนของเรา ที่จะเดินหน้าไปด้วยกัน

ขั้นตอนการบริจาค

logo